Адвокатска кантора Таков

Сфери на дейност

Търговско

 • Регистриране и абонаментно обслужване на търговски дружества. Изготвяне на двуезични документи/на английски и немски език/
 • Вписване на промени във вече съществуващи търговски дружества. Сливане на търговски дружества в България, както в различни държави-членки на Европейския съюз.
 • Уреждане на претенции между търговски дружества при неизплатени парични вземания. Консултации и изготвяне на становища относно европейското законодателство, касаещо търговските правоотношения.
 • Благодарение на партньорските ми отношения с адвокати в Германия, мога да бъда полезен и да съдействам при разрешаване на спорове с длъжници в Германия, използвайки възможностите уредени в европейските регламенти /европейска заповед за плащане и други/
 • Адвокат Таков владее перфектно немски език, поради което при съвместната си работа с мен няма да имате проблеми, породени от езикови бариери. Адвокат Таков е заклет преводач, с което при изготвяне на Вашите двуезични документи пестим време и средства.

Облигационно

 • Съдействие при изготвяне на различни видове договори – договор за поръчка, договор за наем и т.н.
 • Консултации и съдействие при разваляне на договори. Извънсъдебно и процесуално представителство при разрешаване на спорове с длъжници.
 • Консултации и процесуално представителство в областта на неоснователното обогатяване и непозволеното увреждане.
 • За разрешаването на конкретен казус и консултация, можете да се свържете с адвокатска ми кантора на посочените телефони или като използвате формата за контакт.

Семейно

 • В деликатната сфера на семейноправните отношения, предлагам следните юридически услуги:
  1. Развод по взаимно съгласие. Изготвяне на необходимите документи, когато брачните партньори са постигнали съгласие за последиците от прекратяване на брака.
  2. Развод по исков път – изготвяне на искови молби и процесуално представителство.
  3. Издръжка – съдействие при неплащане от задълженото лице. Искове за увеличаване на издръжка.
  4. Искове, касаещи оспорване на произход на дете.

Трудово

 • Въпроси, касаещи трудовото законодателство могат да възникнат, независимо дали сте работодател или работник/служител.
 • Във връзка с разрешаването им, адвокатска кантора „Таков” предлага:
  1. Изготвяне на трудови договори.
  2. Консултации във връзка с прекратяване на трудови правоотношения.
  3. Консултации и процесуално представителство по трудови дела при уволнения, съкращения, обезщетения, дисциплинарни наказания и други.
 • Благодарение на партньорските ми отношения с колеги в Германия, предлагам съдействие и при възникнали спорове с работодатели, регистрирани на нейната територия.
 • Имайки предвид факта, че все по-често и трудовите правоотношения са с трансграничен елемент, познаването на особеностите и на европейското законодателство, е от изключително значение за правилното разрешаване на възникнали казуси.

Административно

 • Представителство пред държавни и общински органи.
 • Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове
 • Обжалване на индивидуални административни актове, както и на отказите за издаването им.
 • Обжалване на наказателни постановления на различни органи.

Международно частно

 • В областта на международното частно право предлагам консултации, извънсъдебно съдебно представителство, ако пред Вас стоят въпроси в следните области:
  1. Отношения между родители и деца. Международна компетентност по дела за родителска отговорност според Регламент (ЕО) 2201/2003.
  2. Признаване и допускане изпълнение на чуждестранни решения и други актове съгласно уредбата по международното частно право и по правото на ЕС.
  3. Международна компетентност на българските съдилища по трудови спорове.
  4. Трудови правоотношения на чужденци, полагащи труд в Република България и трудови правоотношения на български граждани, полагащи труд в чужбина.
  5. Договор за международна продажба на стоки – сключване, съдържание, изпълнение; основни права и задължения на страните. Отговорност при неизпълнение.

Недвижими имоти

 • Искате да закупите имот, но сте наясно че това може да крие множество рискове, ако не се извършат необходимите справки относно негово юридическо „състояние”? Не знаете какви документи са Ви необходими, за да бъде извършена покупко-продажбата законосъобразно?
 • Ако тези въпроси стоят пред Вас, не се колебайте да се свържете с мен. Ще извърша необходимите справки и ще изготвя всички необходими документи, както и ще Ви представлявам в нотариалното производство.

За мне

Безспорно е, че през последните години, вследствие на свободното движение на хора, гарантирано от принципите на Европейската общност, се увеличиха и правните казуси с трансграничен елемент. Именно поради тази причина, а и на база академичния ми опит, кантората ми се стреми да намери най-доброто решение за своите клиенти, позовавайки се, както на националното, така и на европейското законодателство. Съвместната работа с колеги в Германия ми дава възможността да осигуря съдействие при разрешаване на казуси, възникнали и на територията на Федерална Република Германия. Адвокатска кантора „Таков” работи предимно по случаи в сферата на международното частно право, българското и немското търговско/трудово право, българското и немското семейно право. Кантората е ситуирана в гр. Пловдив, но имам възможността да предложа моите услуги и на територията на гр. София, както и да Ви консултирам онлайн.

Адвокат Радостин Таков
Професионален опит:
 • Вписан адвокат към Адвокатска колегия Пловдив – 2016 година;
Образование:
 • Завършено образование – „Право” - Мартин-Лутер Университет Хале- Витенберг, гр. Хале /Германия/
Езици:
 • немски език.
 • Заклет преводач към МвНР от 2011 г.